Dzisiaj jest: 18 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodz: Elżbieta, Paula, Marek
Polish English German Italian Russian

O Banku

Historia Banku

Podstawą tworzenia i funkcjonowania banków spółdzielczych w wielu krajach europejskich były koncepcje działania kas kredytowych opracowane przez dwóch wybitnych niemieckich działaczy społecznych: Fryderyka Wilhelma Raifeisena (1818-1880) i Franza Hermana Schulze z Delizsch (1808-1889). Głównym celem powoływania do życia kas kredytowych było przezwyciężenie niedorozwoju i biedy w środowiskach wiejskich oraz umożliwienie kupcom, rzemieślnikom i drobnym producentom z miast uniezależnienia się od lichwiarskich pożyczek. Kasy zakładane wg zasad Raifeisena swoją działalność koncentrowały na wsi, a członkami banku byli głównie rolnicy. Celem kasy wówczas było poprawienie moralnych i materialnych warunków życia członków.
Bank Spółdzielczy w Smętowie założony został 18 czerwca 1950 roku przez Zgromadzenie Założycieli w liczbie 11 osób pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza w Leśnej Jani z odpowiedzialnością udziałami" z siedzibą w Smętowie. Pierwsza rejestracja Spółdzielni miała miejsce 21 września 1950 roku w Wydziale Handlowym Sądu Okręgowego w Gdańsku pod nr 342. Teren działania obejmował miejscowości położone w gminie Leśna Jania.
Wówczas wszystkie spółdzielnie ukształtowane były według jednego systemu, ustalony był dla nich jednolity zakres działalności. Dotychczasowe spółdzielnie oszczędnościowo – pożyczkowe zostały przekształcone w miejskie spółdzielnie kredytowe, pracownicze kasy spółdzielcze oraz gminne kasy spółdzielcze działające na wsi. Gminne kasy spółdzielcze działały na podstawie wzorcowego, obowiązkowego statutu wprowadzonego przez ministra skarbu. Podporządkowane były pod względem organizacyjnym i finansowym początkowo Bankowi Rolnemu a od 1953 r. NBP. Ich działalność na terenie jednej lub kilku gmin polegała przede wszystkim na kredytowaniu kontraktacji i produkcji rolnej (w ramach odgórnie ustalanych limitów) oraz przeprowadzaniu rozliczeń za skup produktów rolnych.
   W trzech pierwszych latach działalność placówki skupiała się głównie na kredytowaniu zakupu nawozów, nasion do siewu pod umowy kontraktacyjne oraz usługach SKR. Do 1954 roku obsługa skupu w Leśnej Jani i Smętowie obsługiwana była przez Gminną Kasę Spółdzielczą w Skórczu. Nadzór nad Kasą sprawował Bank Rolny Oddział w Starogardzie Gdańskim.
W dniu 25 kwietnia 1954 roku nastąpiła zmiana nazwy na Gminną Kasę Spółdzielczą w Smętowie w związku z reformą administracyjną kraju. Rok 1956 okazał się przełomowy dla polskiej spółdzielczości kredytowej, w którym ukazała się Uchwała Prezydium Rządu, rekonstruująca cały system spółdzielczy. Uchwała zawierała wzorcowy statut dla spółdzielni kredytowych. Idea nowych uregulowań sprowadzała się do przywrócenia ruchowi spółdzielczemu dawnej samodzielności i samorządności. Spółdzielnie uzyskały prawo do gromadzenia wkładów oszczędnościowych na własny rachunek oraz udzielania pożyczek ze środków własnych w nielimitowanym rozmiarze. Centralnym organem samorządowym kas spółdzielczych ustanowiono Naczelną Radę Spółdzielczą. NBP utrzymał pozycję centrali organizacyjnej, finansowej i rewizyjnej. W 1957 r. została przywrócona dawna nazwa – „spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa". W tym też roku wprowadzono podział na: rolnicze SOP i miejskie SOP. Utworzony został także Związek Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych w Warszawie, który stanowił centralę organizacyjno-rewizyjną. Funkcję centrali finansowej w stosunku do SOP spełniał nadal Bank Państwowy – NBP, a następnie do 1975 roku Bank Rolny.
W 1961 roku dokonano zmiany nazwy na „Bank Spółdzielczy w Smętowie". Bank działał wówczas na terenie gmin: Smętowo, Leśna Jania i częściowo Osiek. Udział jednostkowy wynosił wówczas 200 zł a wpisowe 10 zł. Rada Nadzorcza liczyła 7 członków i 3 zastępców i wybierana była na okres 2 lat. 1 września 1967 roku uruchomiono stały Punkt Kasowy na bazie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Kopytkowie. Punkt ten został zlikwidowany w 1992 roku.
Z chwilą wprowadzenia w życie ustawy Prawo bankowe z 12 czerwca 1975 roku rozpoczęła się reforma bankowa. Najważniejszymi postanowieniami z punktu widzenia sektora banków spółdzielczych były:

* z połączenia Banku Rolnego oraz Centralnego Związku SOP powstał państwowo – spółdzielczy (54% udziałów posiadał Skarb Państwa, a SOP pozostałe 46%) Bank Gospodarki Żywnościowej, przejmując wszystkie ich funkcje,
* spółdzielnie oszczędnościowo – pożyczkowe zostały zobligowane do używania nazwy „bank spółdzielczy" i zrzeszenia się w BGŻ.

   Banki spółdzielcze były najniższym ogniwem polskiego systemu bankowego, którego trzon stanowiły nadal banki państwowe. Kolejne regulacje prawne, które określały zasady działania banków spółdzielczych i BGŻ, wzajemnych między nimi stosunków, wprowadzono w życie w 1982 r. na mocy ustaw Prawo bankowe (26 luty) i Prawo spółdzielcze (16 września). Zapewniały one BGŻ i bankom spółdzielczym pełną autonomię poprzez stworzenie warunków dla samodzielności, samorządności i zasad demokratycznego działania.   Występowały jednak poważne odstępstwa od tych zasad. Banki spółdzielcze musiały stosować z góry ustalone sztywne stopy procentowe od kredytów i depozytów, ustalać płace na podstawie narzuconych taryfikatorów.

   Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 roku likwidująca wszystkie związki spółdzielcze sprawiła, że BGŻ przestał spełniać funkcję centralnego związku spółdzielczego, jednak żadna inna organizacja tych funkcji nie przejęła. BGŻ pozostawał nadal centralą finansową ale zrzeszanie się w nim banków spółdzielczych przestało być obowiązujące. Na 1662 banki zrzeszone dotąd w BGŻ aż 95% podjęło z nim współpracę na podstawie dobrowolnej umowy cywilno-prawnej. Banki spółdzielcze z Wielkopolski, których nie zadowalała dotychczasowa współpraca z BGŻ, utworzyły 2 marca 1991 r. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Dodatkowo powstały dwa banki regionalne: Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu utworzony przez 124 banki spółdzielcze oraz Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. we Wrocławiu, utworzony przez 129 banków spółdzielczych.

   Kolejnym krokiem na drodze reform organizacyjnych spółdzielczego sektora bankowego w Polsce było wydanie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ. W wyniku realizacji ustawy doszło do od dawna oczekiwanego przekształcenia państwowo – spółdzielczego BGŻ w spółkę akcyjną o kapitale mieszanym o nazwie BGŻ S.A. (66% akcji posiadał Skarb Państwa, a pozostałe 34% banki spółdzielcze).
29 lutego 1996 roku powołany został Pomorsko – Kujawski Bank Regionalny S.A. w Bydgoszczy, z którym Bank Spółdzielczy w Smętowie zrzeszył się na podstawie Umowy Zrzeszenia z dnia 16 maja 1996 roku.

   W dniu 22 marca 2001 roku akcjonariusze Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego S.A. oraz 26 marca akcjonariusze Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. podjęli uchwały o połączeniu spółek. Aby wyróżnić się na trudnym rynku usług finansowych Banki Spółdzielcze i GBW S.A. na Zgromadzeniu Prezesów w dniu 26 września 2001 roku przyjęły nową nazwę handlową: Spółdzielcza Grupa Bankowa. Zadaniem nowej nazwy jest wyróżnienie Banków Spółdzielczych z wielu innych, działających na konkurencyjnym rynku usług finansowych oraz zwrócenie uwagi klientów na nową jakość usług oferowanych przez SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa zrzesza 152 banki spółdzielcze, poprzez sieć 1012 placówek znajdujących się na terenie prawie całego kraju.

   Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Bank Spółdzielczy w Smętowie zrzeszył się z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu. Umowa zrzeszenia została zawarta w dniu 28 marca 2002 roku. Zrzeszenie ma na celu przede wszystkim świadczenie przez Bank Zrzeszający bankom spółdzielczym kompleksowych usług, zwiększenie roli zrzeszonych banków spółdzielczych we wspieraniu lokalnego i regionalnego wzrostu gospodarczego, tworzenie zintegrowanej i silnej ekonomicznie grupy bankowej oraz wzajemną pomoc i współpracę w realizacji zadań statutowych jak i rozwój i doskonalenie działalności bankowej.

Podstawę prawną działania Banku Spółdzielczego w Smętowie stanowią następujące przepisy:

* Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U.2000.119.1252),
*  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2002.72.665),
*  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2003.188.1848),
*  Statut Banku Spółdzielczego w Smętowie, uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 6 grudnia 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami.


   Bank prowadzi działalność na terenie powiatów: starogardzkiego, tczewskiego i świeckiego. Działając w interesie swoich członków prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.
Bank Spółdzielczy wykonuje następujące czynności bankowe:

* przyjmowanie wkładów pieniężnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
* prowadzenie innych rachunków bankowych,
* przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
* udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, zamieszkującym, mającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie działania Banku Spółdzielczego,
* nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
* przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejmowych,
* prowadzenie operacji czekowych i wekslowych,
* wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji związanych z ich użyciem.

   Działalnością Banku Spółdzielczego w Smętowie kieruje Zarząd wybrany przez Radę Nadzorczą. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu powołany przez Komisję Nadzoru Bankowego przy pomocy innych członków Zarządu. Zasady wyboru i odwoływania członków Zarządu, skład oraz zakres jego działania określa Statut Banku. Bieżąca działalnością Banku kieruje Prezes Zarządu, któremu podporządkowane są bezpośrednio wszystkie komórki i stanowiska pracy w banku. Rada Nadzorcza składa się z 7 osób. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy przede wszystkim nadzorowanie i kontrolowanie działalności banku.
Bank Spółdzielczy w Smętowie, mimo iż jest małym bankiem rozwija dynamicznie swoją podstawową działalność. Od lutego 2004 roku bank prowadzi swoją działalność w nowej siedzibie (obiekt wybudowany w okresie od listopada 2002 r. do stycznia 2004 r.). Przedtem, tj. do końca 2003 roku bank nie posiadał swojej własnej siedziby tylko wynajmował ją od osoby fizycznej, a następnie swoją działalność prowadził w wynajmowanych pomieszczeniach od Urzędu Gminy w Smętowie.

   Bank oferuje pełną gamę produktów bankowych we własnym nowocześnie wyposażonym budynku. Do podstawowych celów działalności banku należy zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej firmom, przedsiębiorstwom sektora rolno-spożywczego oraz rolnikom. Poza tym Bank ma na celu podejmowanie działań zmierzających do stworzenia Banku silnego kapitałowo w drodze systematycznej poprawy rentowności oraz dążenie do osiągnięcia w każdym roku obrotowym maksymalnego zysku pozwalającego na zasilenie funduszy własnych Banku.

Galeria: